Kirishima Shuzo

Kyushu Region, Miyazaki Prefecture

Established: 1916

The history of Kirishima Shuzo begins with a culture of shochu deeply rooted in the lands of Southern Kyushu.